Mising Video।। Ligang boríg।। Live -Mising Artists Association।। Matmara।।

Mising Video।। Ligang boríg।। Live -Mising Artists Association।। Matmara।। http://bit.ly/2GOsw4U https://ift.tt/eA8V8J IFTTT, video from Abotani YouTube Channel, YouTube February 17, 2019 at 08:19PM

via IFTTT

via Blogger http://bit.ly/2GOsw4U

Advertisements

Mising Video Song (Folk Song) ।। Léréli Nitom ।। মিচিং লোক সংগীত

Mising Video Song (Folk Song) ।। Léréli Nitom ।। মিচিং লোক সংগীত http://bit.ly/2IkiEC9 https://ift.tt/eA8V8J IFTTT, video from Abotani YouTube Channel, YouTube February 17, 2019 at 04:19AM

via IFTTT

via Blogger http://bit.ly/2IkiEC9

Mising Video Song ।। Ka:pé mé:lasinoi ka:bekmang…ru:né pínénom mabekmang।। মিচিং গীত

Mising Video Song ।। Ka:pé mé:lasinoi ka:bekmang…ru:né pínénom mabekmang।। মিচিং গীত http://bit.ly/2GuzCMv https://ift.tt/eA8V8J IFTTT, video from Abotani YouTube Channel, YouTube February 17, 2019 at 02:19AM

via IFTTT

via Blogger http://bit.ly/2GuzCMv

Mising Video Song।। So:man Yírman।।

Mising Video Song।। So:man Yírman।। http://bit.ly/2N8Qeda https://ift.tt/eA8V8J IFTTT, video from Abotani YouTube Channel, YouTube February 17, 2019 at 12:19AM

via IFTTT

via Blogger http://bit.ly/2N8Qeda

Mising Video Song ।। Pabita Pegu & Rita Devi Medok।। Yíng-goné Mukkangé sí:sa:né asinsé…।।

Mising Video Song ।। Pabita Pegu & Rita Devi Medok।। Yíng-goné Mukkangé sí:sa:né asinsé…।। http://bit.ly/2V04K9L https://ift.tt/eA8V8J IFTTT, video from Abotani YouTube Channel, YouTube February 15, 2019 at 08:09AM

via IFTTT

via Blogger http://bit.ly/2V04K9L

Mising Video Song ।। Ngok Opíné nérí:dé Oko Mo:dilo Du:nyokdu:n..।।

Mising Video Song ।। Ngok Opíné nérí:dé Oko Mo:dilo Du:nyokdu:n..।। http://bit.ly/2GJX8Ek https://ift.tt/eA8V8J IFTTT, video from Abotani YouTube Channel, YouTube February 15, 2019 at 02:09AM

via IFTTT

via Blogger http://bit.ly/2GJX8Ek

Evergreen Mising song ।। Gajen Narah ।। Léko Léko Taniyé…।।

Evergreen Mising song ।। Gajen Narah ।। Léko Léko Taniyé…।। http://bit.ly/2DB80kV https://ift.tt/eA8V8J IFTTT, video from Abotani YouTube Channel, YouTube February 14, 2019 at 10:09AM

via IFTTT

via Blogger http://bit.ly/2DB80kV

Mising Video Song ।। Mrinal Doley ।। Ali Aye…..।।

Mising Video Song ।। Mrinal Doley ।। Ali Aye…..।। http://bit.ly/2I8IbOr https://ift.tt/eA8V8J IFTTT, video from Abotani YouTube Channel, YouTube February 14, 2019 at 06:09AM

via IFTTT

via Blogger http://bit.ly/2I8IbOr

Mising Video Song ।। Rupa Mili ।। Yummang Ma:nyí:bo…।।

Mising Video Song ।। Rupa Mili ।। Yummang Ma:nyí:bo…।। http://bit.ly/2IcyHll https://ift.tt/eA8V8J IFTTT, video from Abotani YouTube Channel, YouTube February 14, 2019 at 04:09AM

via IFTTT

via Blogger http://bit.ly/2IcyHll

Mising Video Song ।। Kunjalata Kaman ।। Pillík nammé guni a:m í:ng ara:d sa:du:né…।।

Mising Video Song ।। Kunjalata Kaman ।। Pillík nammé guni a:m í:ng ara:d sa:du:né…।। http://bit.ly/2E9sX7Y https://ift.tt/eA8V8J IFTTT, video from Abotani YouTube Channel, YouTube February 14, 2019 at 04:09AM

via IFTTT

via Blogger http://bit.ly/2E9sX7Y

Mising Video Song ।। ঐ নিতমৰ সুৰেৰে মিচিং গাঁৱৰ জীপাল সন্ধিয়া ।।

Mising Video Song ।। ঐ নিতমৰ সুৰেৰে মিচিং গাঁৱৰ জীপাল সন্ধিয়া ।। http://bit.ly/2SJH5wX https://ift.tt/eA8V8J IFTTT, video from Abotani YouTube Channel, YouTube February 13, 2019 at 10:09PM

via IFTTT

via Blogger http://bit.ly/2SJH5wX

Mising Video Song।। Dunga:la:ma:p Asin Odag Yumdang Ayir A:yémílo…।।

Mising Video Song।। Dunga:la:ma:p Asin Odag Yumdang Ayir A:yémílo…।। http://bit.ly/2N4whEl https://ift.tt/eA8V8J IFTTT, video from Abotani YouTube Channel, YouTube February 13, 2019 at 10:09PM

via IFTTT

via Blogger http://bit.ly/2N4whEl

Mising Video Song ।। Zubin Garg & Rupa Mili ।। Ajona Kai du:yarmolai…।।

Mising Video Song ।। Zubin Garg & Rupa Mili ।। Ajona Kai du:yarmolai…।। http://bit.ly/2Dxhu0x https://ift.tt/eA8V8J IFTTT, video from Abotani YouTube Channel, YouTube February 13, 2019 at 06:52AM

via IFTTT

via Blogger http://bit.ly/2Dxhu0x

Mising Video Song।। Mausam Gogoi & Mallika Saikia।। Ege sumkod tedge:la tedge:la…।।

Mising Video Song।। Mausam Gogoi & Mallika Saikia।। Ege sumkod tedge:la tedge:la…।। http://bit.ly/2THH7mg https://ift.tt/eA8V8J IFTTT, video from Abotani YouTube Channel, YouTube February 13, 2019 at 02:52AM

via IFTTT

via Blogger http://bit.ly/2THH7mg

Mising Folk Dance and Song।। Léréli & Selloya Dance।। মিচিং লোক নৃত্য।।

Mising Folk Dance and Song।। Léréli & Selloya Dance।। মিচিং লোক নৃত্য।। http://bit.ly/2RX8dnM https://ift.tt/eA8V8J IFTTT, video from Abotani YouTube Channel, YouTube February 12, 2019 at 04:52PM

via IFTTT

via Blogger http://bit.ly/2RX8dnM

Mising Video Song ।। Zinti Panging।। আলি আই লিগাঙৰ শুভেচ্ছা।।

Mising Video Song ।। Zinti Panging।। আলি আই লিগাঙৰ শুভেচ্ছা।। http://bit.ly/2tgrZk3 https://ift.tt/eA8V8J IFTTT, video from Abotani YouTube Channel, YouTube February 12, 2019 at 06:52AM

via IFTTT

via Blogger http://bit.ly/2tgrZk3

Mising Video Song।। Tarulata Kutum।। Jili jilipé assé biddung…।।

Mising Video Song।। Tarulata Kutum।। Jili jilipé assé biddung…।। http://bit.ly/2tiMHjm https://ift.tt/eA8V8J IFTTT, video from Abotani YouTube Channel, YouTube February 12, 2019 at 04:52AM

via IFTTT

via Blogger http://bit.ly/2tiMHjm

Mising Video Song ।। Tarulata Kutum ।। Ménam kouwa no gí:labong…..।।

Mising Video Song ।। Tarulata Kutum ।। Ménam kouwa no gí:labong…..।। http://bit.ly/2GyuB4N https://ift.tt/eA8V8J IFTTT, video from Abotani YouTube Channel, YouTube February 12, 2019 at 04:52AM

via IFTTT

via Blogger http://bit.ly/2GyuB4N

Mising Video Song।। Tarulata Kutum ।। Nokké yamné La:sangé maik dumdum bé:du:bong.

Mising Video Song।। Tarulata Kutum ।। Nokké yamné La:sangé maik dumdum bé:du:bong. http://bit.ly/2WQl9iZ https://ift.tt/eA8V8J IFTTT, video from Abotani YouTube Channel, YouTube February 11, 2019 at 02:53AM

via IFTTT

via Blogger http://bit.ly/2WQl9iZ

Mising Video Song ।। Télé Télé Do:mírtok Karné Takaré।। মিচিং গীত।।

Mising Video Song ।। Télé Télé Do:mírtok Karné Takaré।। মিচিং গীত।। http://bit.ly/2DpGVkr https://ift.tt/eA8V8J IFTTT, video from Abotani YouTube Channel, YouTube February 10, 2019 at 10:52PM

via IFTTT

via Blogger http://bit.ly/2DpGVkr

Mising Video Song ।। Chayanika Jimey।। Mé:dí Miksi Dílík Dílíkla…।।

Mising Video Song ।। Chayanika Jimey।। Mé:dí Miksi Dílík Dílíkla…।। http://bit.ly/2StncLm https://ift.tt/eA8V8J IFTTT, video from Abotani YouTube Channel, YouTube February 10, 2019 at 08:52PM

via IFTTT

via Blogger http://bit.ly/2StncLm

Mising Superhit Song।। Rupa Mili।। Nokké Lutér Ludo dokké Yummi émnam Katomang।।

Mising Superhit Song।। Rupa Mili।। Nokké Lutér Ludo dokké Yummi émnam Katomang।। http://bit.ly/2UJYLWq https://ift.tt/eA8V8J IFTTT, video from Abotani YouTube Channel, YouTube February 10, 2019 at 01:59AM

via IFTTT

via Blogger http://bit.ly/2UJYLWq

Mising Cultural Night Function।। Poba Gaurav ।। মিচিং সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া।।

Mising Cultural Night Function।। Poba Gaurav ।। মিচিং সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া।। http://bit.ly/2tgHZCJ https://ift.tt/eA8V8J IFTTT, video from Abotani YouTube Channel, YouTube February 10, 2019 at 01:59AM

via IFTTT

via Blogger http://bit.ly/2tgHZCJ

Mising Metom।। Dibakar Pegu।। Ngo Maitibí Ludung Réngama।।

Mising Metom।। Dibakar Pegu।। Ngo Maitibí Ludung Réngama।। http://bit.ly/2UJYKlk https://ift.tt/eA8V8J IFTTT, video from Abotani YouTube Channel, YouTube February 10, 2019 at 01:59AM

via IFTTT

via Blogger http://bit.ly/2UJYKlk

Mising Folk Song।। Mibu Abang।। Mibu Late Bamad Pegu, Jonai.।।

Mising Folk Song।। Mibu Abang।। Mibu Late Bamad Pegu, Jonai.।। http://bit.ly/2GD5i1c https://ift.tt/eA8V8J IFTTT, video from Abotani YouTube Channel, YouTube February 09, 2019 at 09:59PM

via IFTTT

via Blogger http://bit.ly/2GD5i1c

Mising Video Song ।। Ngolu Misingé, Do:nyi Po:lok Omma:ngé..।। মিচিং সমবেত সংগীত

Mising Video Song ।। Ngolu Misingé, Do:nyi Po:lok Omma:ngé..।। মিচিং সমবেত সংগীত http://bit.ly/2SGFfgb https://ift.tt/eA8V8J IFTTT, video from Abotani YouTube Channel, YouTube February 09, 2019 at 07:59PM

via IFTTT

via Blogger http://bit.ly/2SGFfgb

Mising Video Song ।। Tarulata Kutum ।। Ngokké Turnamsé Mé:pola Yírnammang..

Mising Video Song ।। Tarulata Kutum ।। Ngokké Turnamsé Mé:pola Yírnammang.. http://bit.ly/2WNiXJ3 https://ift.tt/eA8V8J IFTTT, video from Abotani YouTube Channel, YouTube February 09, 2019 at 03:59AM

via IFTTT

via Blogger http://bit.ly/2WNiXJ3

Mising Video Song from ।। Mousam Googi Live Show।।

Mising Video Song from ।। Mousam Googi Live Show।। http://bit.ly/2RL4R7f https://ift.tt/eA8V8J IFTTT, video from Abotani YouTube Channel, YouTube February 09, 2019 at 03:59AM

via IFTTT

via Blogger http://bit.ly/2RL4R7f

Mising Video ।। Cultural Night ।। Dhemaji

Mising Video ।। Cultural Night ।। Dhemaji http://bit.ly/2MXgcQw https://ift.tt/eA8V8J IFTTT, video from Abotani YouTube Channel, YouTube February 09, 2019 at 01:59AM

via IFTTT

via Blogger http://bit.ly/2MXgcQw

Mising Video Song ।। Tarulata Kutum ।। Kampon Dumér Summa:bong….।।

Mising Video Song ।। Tarulata Kutum ।। Kampon Dumér Summa:bong….।। http://bit.ly/2RL7hCF https://ift.tt/eA8V8J IFTTT, video from Abotani YouTube Channel, YouTube February 08, 2019 at 03:59PM

via IFTTT

via Blogger http://bit.ly/2RL7hCF

Mising Video Song ।। Sakori kamang-gom bijines mola nom ngouwé dobopé….মিচিং গীত

Mising Video Song ।। Sakori kamang-gom bijines mola nom ngouwé dobopé….মিচিং গীত http://bit.ly/2SknV1e https://ift.tt/eA8V8J IFTTT, video from Abotani YouTube Channel, YouTube February 08, 2019 at 11:59AM

via IFTTT

via Blogger http://bit.ly/2SknV1e

Mising Dance।। মিচিং কনেং নৃত্য।।

Mising Dance।। মিচিং কনেং নৃত্য।। http://bit.ly/2SyR8EV https://ift.tt/eA8V8J IFTTT, YouTube February 08, 2019 at 05:23AM

via IFTTT

via Blogger http://bit.ly/2SyR8EV

Mising Video।। মিচিং বিহু(বহাগ বিহু)

Mising Video।। মিচিং বিহু(বহাগ বিহু) http://bit.ly/2taMUVJ https://ift.tt/eA8V8J IFTTT, video from Abotani YouTube Channel, YouTube February 08, 2019 at 01:59AM

via IFTTT

via Blogger http://bit.ly/2taMUVJ

Mising Video Song ।। Nokké Aya:dé…..।। Rupa Mili

Mising Video Song ।। Nokké Aya:dé…..।। Rupa Mili http://bit.ly/2UN29zU https://ift.tt/eA8V8J IFTTT, video from Abotani YouTube Channel, YouTube February 07, 2019 at 11:59PM

via IFTTT

via Blogger http://bit.ly/2UN29zU

Mising Movie Video Song ।। Menam।। 1998.

Mising Movie Video Song ।। Menam।। 1998. http://bit.ly/2DX9g3e https://ift.tt/eA8V8J IFTTT, video from Abotani YouTube Channel, YouTube February 07, 2019 at 05:24AM

via IFTTT

via Blogger http://bit.ly/2DX9g3e

সমূহীয়া লিগাং নৃত্য প্ৰদৰ্শন ।। Ligang So:nam।।

সমূহীয়া লিগাং নৃত্য প্ৰদৰ্শন ।। Ligang So:nam।। http://bit.ly/2GsNzd2 https://ift.tt/eA8V8J IFTTT, video from Abotani YouTube Channel, YouTube February 07, 2019 at 05:24AM

via IFTTT

via Blogger http://bit.ly/2GsNzd2

Mising Movie Song।। Mé:nam।। 1998.

Mising Movie Song।। Mé:nam।। 1998. http://bit.ly/2DXM3Og https://ift.tt/eA8V8J IFTTT, video from Abotani YouTube Channel, YouTube February 07, 2019 at 05:24AM

via IFTTT

via Blogger http://bit.ly/2DXM3Og

Mising Folk Dance।। Selloya।। মিচিং লোক নৃত্য ।। চেল্লয়া।।

Mising Folk Dance।। Selloya।। মিচিং লোক নৃত্য ।। চেল্লয়া।। http://bit.ly/2Bny4j3 https://ift.tt/eA8V8J IFTTT, video from Abotani YouTube Channel, YouTube February 07, 2019 at 03:24AM

via IFTTT

via Blogger http://bit.ly/2Bny4j3

Mising Folk Dance।। মিচিং লোক নৃত্য ।।

Mising Folk Dance।। মিচিং লোক নৃত্য ।। http://bit.ly/2TwvgaA https://ift.tt/eA8V8J IFTTT, video from Abotani YouTube Channel, YouTube February 07, 2019 at 03:24AM

via IFTTT

via Blogger http://bit.ly/2TwvgaA

Mising Movie ।। Nokkép Ménam Ayang।। Feroz Pegu & Sumon Doley.

Mising Movie ।। Nokkép Ménam Ayang।। Feroz Pegu & Sumon Doley. http://bit.ly/2SdWmGM https://ift.tt/eA8V8J IFTTT, video from Abotani YouTube Channel, YouTube February 07, 2019 at 01:24AM

via IFTTT

via Blogger http://bit.ly/2SdWmGM

Mising Song।। Momotaské Légangé Tajmoholdém Mobika……….।। মিচিং গীত

Mising Song।। Momotaské Légangé Tajmoholdém Mobika……….।। মিচিং গীত http://bit.ly/2TyElzt https://ift.tt/eA8V8J IFTTT, video from Abotani YouTube Channel, YouTube February 06, 2019 at 09:24PM

via IFTTT

via Blogger http://bit.ly/2TyElzt

Mising Video।। Dodgang So:man।। মিচিং দহাৰ ৰং-ধেমালি

Mising Video।। Dodgang So:man।। মিচিং দহাৰ ৰং-ধেমালি http://bit.ly/2DnBkvh https://ift.tt/eA8V8J IFTTT, video from Abotani YouTube Channel, YouTube February 06, 2019 at 05:24PM

via IFTTT

via Blogger http://bit.ly/2DnBkvh

সোণাপুৰৰ জনজাতি গন সমাবেশত এবছু নেতা প্ৰমোদ বড়ো আৰু বিধায়ক ভুবন পেগুৰ সম্পূৰ্ণ ভাষণ

সোণাপুৰৰ জনজাতি গন সমাবেশত এবছু নেতা প্ৰমোদ বড়ো আৰু বিধায়ক ভুবন পেগুৰ সম্পূৰ্ণ ভাষণ http://bit.ly/2GeqriS https://ift.tt/eA8V8J IFTTT, video from Abotani YouTube Channel, YouTube February 06, 2019 at 05:24PM

via IFTTT

via Blogger http://bit.ly/2GeqriS

# New Bogibill # Tridep Chuttiya & Priyoka # New Assamese song#

# New Bogibill # Tridep Chuttiya & Priyoka # New Assamese song# http://bit.ly/2BmKWWB https://ift.tt/eA8V8J YouTube February 06, 2019 at 02:52PM

Watch on YouTube here: # New Bogibill # Tridep Chuttiya & Priyoka # New Assamese song#
via Channel Name (or Channel URL)

via Blogger http://bit.ly/2BmKWWB

Mising Video।। জনজাতি সংশোধনী আইন-২০১৯ বন্ধ কৰাৰ দাবীত মিচিং জনগোষ্ঠীয় সংগঠন, সোণাপুৰত।।

Mising Video।। জনজাতি সংশোধনী আইন-২০১৯ বন্ধ কৰাৰ দাবীত মিচিং জনগোষ্ঠীয় সংগঠন, সোণাপুৰত।। http://bit.ly/2RI5HBn https://ift.tt/eA8V8J IFTTT, video from Abotani YouTube Channel, YouTube February 06, 2019 at 01:24PM

via IFTTT

via Blogger http://bit.ly/2RI5HBn

Mising Song।। Ayang Bimínsugel O Oiya…।। মিচিং গীত।।

Mising Song।। Ayang Bimínsugel O Oiya…।। মিচিং গীত।। http://bit.ly/2RHXyx5 https://ift.tt/eA8V8J IFTTT, video from Abotani YouTube Channel, YouTube February 06, 2019 at 05:24AM

via IFTTT

via Blogger http://bit.ly/2RHXyx5

Mising Video।। Sa ajona lentok réngam léga:pé।। মিচিং গীত

Mising Video।। Sa ajona lentok réngam léga:pé।। মিচিং গীত http://bit.ly/2WLX8cS https://ift.tt/eA8V8J IFTTT, video from Abotani YouTube Channel, YouTube February 06, 2019 at 05:24AM

via IFTTT

via Blogger http://bit.ly/2WLX8cS

Mising Video ।। Singer Riyan Raj Live From Pune।। Ali Aye Ligang।।

Mising Video ।। Singer Riyan Raj Live From Pune।। Ali Aye Ligang।। http://bit.ly/2Bku0jK https://ift.tt/eA8V8J IFTTT, video from Abotani YouTube Channel, YouTube February 05, 2019 at 09:24PM

via IFTTT

via Blogger http://bit.ly/2Bku0jK

Mising Movie ।। Bitér Aman ।। Feroz Pegu

Mising Movie ।। Bitér Aman ।। Feroz Pegu http://bit.ly/2HQCnt1 https://ift.tt/eA8V8J IFTTT, video from Abotani YouTube Channel, YouTube February 05, 2019 at 05:24AM

via IFTTT

via Blogger http://bit.ly/2HQCnt1

Mising Movie ।। Bitér Aman ।। Dinesh Kaman & Mondira Missong।।

Mising Movie ।। Bitér Aman ।। Dinesh Kaman & Mondira Missong।। http://bit.ly/2t3Nc0F https://ift.tt/eA8V8J IFTTT, video from Abotani YouTube Channel, YouTube February 05, 2019 at 05:24AM

via IFTTT

via Blogger http://bit.ly/2t3Nc0F

%d bloggers like this: