Mising Video।। Ligang boríg।। Live -Mising Artists Association।। Matmara।।

via IFTTT

source https://www.tultulkutumonline.net/2019/02/mising-video-ligang-borig-live-mising.html

Advertisements

Mising Video Song (Folk Song) ।। Léréli Nitom ।। মিচিং লোক সংগীত

via IFTTT

source https://www.tultulkutumonline.net/2019/02/mising-video-song-folk-song-lereli-nitom.html

Mising Video Song ।। Ka:pé mé:lasinoi ka:bekmang…ru:né pínénom mabekmang।। মিচিং গীত

via IFTTT

source https://www.tultulkutumonline.net/2019/02/mising-video-song-kape-melasinoi.html

Mising Video Song।। So:man Yírman।।

via IFTTT

source https://www.tultulkutumonline.net/2019/02/mising-video-song-soman-yirman.html

Mising Video Song ।। Pabita Pegu & Rita Devi Medok।। Yíng-goné Mukkangé sí:sa:né asinsé…।।

via IFTTT

source https://www.tultulkutumonline.net/2019/02/mising-video-song-pabita-pegu-rita-devi.html

Mising Video Song ।। Ngok Opíné nérí:dé Oko Mo:dilo Du:nyokdu:n..।।

via IFTTT

source https://www.tultulkutumonline.net/2019/02/mising-video-song-ngok-opine-neride-oko.html

Evergreen Mising song ।। Gajen Narah ।। Léko Léko Taniyé…।।

via IFTTT

source https://www.tultulkutumonline.net/2019/02/evergreen-mising-song-gajen-narah-leko.html

Mising Video Song ।। Mrinal Doley ।। Ali Aye…..।।

via IFTTT

source https://www.tultulkutumonline.net/2019/02/mising-video-song-mrinal-doley-ali-aye.html

Mising Video Song ।। Rupa Mili ।। Yummang Ma:nyí:bo…।।

via IFTTT

source https://www.tultulkutumonline.net/2019/02/mising-video-song-rupa-mili-yummang.html

Mising Video Song ।। Kunjalata Kaman ।। Pillík nammé guni a:m í:ng ara:d sa:du:né…।।

via IFTTT

source https://www.tultulkutumonline.net/2019/02/mising-video-song-kunjalata-kaman.html

Mising Video Song ।। ঐ নিতমৰ সুৰেৰে মিচিং গাঁৱৰ জীপাল সন্ধিয়া ।।

via IFTTT

source https://www.tultulkutumonline.net/2019/02/mising-video-song.html

Mising Video Song।। Dunga:la:ma:p Asin Odag Yumdang Ayir A:yémílo…।।

via IFTTT

source https://www.tultulkutumonline.net/2019/02/mising-video-song-dungalamap-asin-odag.html

Mising Video Song ।। ঐ নিতমৰ সুৰেৰে মিচিং গাঁৱৰ জীপাল সন্ধিয়া ।।

https://youtu.be/-0La97E1W30 A Mising young girl singing Mising song “Oi Nitom” in her native village.

Mising Video Song ।। Zubin Garg & Rupa Mili ।। Ajona Kai du:yarmolai…।।

via IFTTT

source https://www.tultulkutumonline.net/2019/02/mising-video-song-zubin-garg-rupa-mili.html

Mising Video Song।। Mausam Gogoi & Mallika Saikia।। Ege sumkod tedge:la tedge:la…।।

via IFTTT

source https://www.tultulkutumonline.net/2019/02/mising-video-song-mausam-gogoi-mallika.html

Mising Folk Dance and Song।। Léréli & Selloya Dance।। মিচিং লোক নৃত্য।।

via IFTTT

source https://www.tultulkutumonline.net/2019/02/mising-folk-dance-and-song-lereli.html

Mising Video Song ।। Zinti Panging।। আলি আই লিগাঙৰ শুভেচ্ছা।।

via IFTTT

source https://www.tultulkutumonline.net/2019/02/mising-video-song-zinti-panging.html

Mising Video Song।। Tarulata Kutum।। Jili jilipé assé biddung…।।

via IFTTT

source https://www.tultulkutumonline.net/2019/02/mising-video-song-tarulata-kutum-jili.html

Mising Video Song ।। Tarulata Kutum ।। Ménam kouwa no gí:labong…..।।

via IFTTT

source https://www.tultulkutumonline.net/2019/02/mising-video-song-tarulata-kutum-menam.html

%d bloggers like this: